Tuesday, August 18, 2009

OD CARMINA FIGURATA KA VIZUELNOJ POEZIJI

Prof. dr Dagmar Burkhart

(Univerzitet Meinheim)


Na srpskim primerima od Baroka do naših dana

Svojim nastojanjima da uspostave nove odnose i sprege između forme i sadržine reči, sintakse, tekstualne slike i materijalnoga nosioca reči (površine hartije), pesnici moderne Malarme (Mallarmé), Apoliner (Apollinaire), futuristi i konstruktivisti, dadaisti i posle 1945. francuski letristi utrli su put konkretnoj poeziji ili audiovizuelnim tekstualnim eksperimentima, koji traju od pedesetih godina do naših dana. Pored ranijih usamljenih pokušaja u Poljskoj, ČSSR-u i SSSR-u, Jugoslavija je, kao jedna od malih socijalističkih zemalja, dala značajan doprinos neoavangardnim stremljenjima konkretne poezije1 (kP), nakon što je još 1952. M. Krleža u svome programskom referatu na kongresu pisaca u Ljubljani objavio rat „socijalističkom realizmu“ u Jugoslaviji zastupajući estetski princip koji postulira slobodu umetnosti.

Na ovim temeljima, kako domaćim tako i evropskim i vanevropskim, formirao se 1959. u Jugoslaviji signalizam kao specifičan neoavangardni pokret koji je nastavio da se razvija šezdesetih i sedamdesetih godina (prvobitno scijentizam), a čiji je osnivač Miroljub Todorov (rođ. 1940).


(Sl. 1 M. Todorović, Ajnštajn (Einstein), U: DELO XXI/3, 1975)

Beogradski signalizam ostvaruje se kroz eksperimentalne oblike verbalno-vizuelne grafičke poezije. Inspirisan je znakovima nove tehnološke civilizacije, univerzalnim jezikom matematičkih, fizičkih, hemijskih i astrofizičkih simbola kao i kompjuterskim jezicima našeg vremena (up. sl. 1). Njegovi koreni, međutim, sežu unazad do srpske barokne lirike osamnaestog veka, kao i do poezije dvadesetih godina 20. veka (pri čemu se, osim na radove ruskih konstruktivista, misli i na jezičke eksperimente Slovenca Srečka Kosovela, čiji su INTEGRALI, što je karakteristično, doživeli 1967. novo izdanje, a takođe i na zenitizam Srbina Ljubomira Micića odn. dadaističke i nadrealističke eksperimente Dragana Aleksića i Aleksandra Vuča (up. sl. 2). U Sloveniji su se predstavnici vizuelne poezije okupili šezdesetih godina oko multimedijalno usmerene grupe OHO (od „oko“ i „uho“). Glavni grad Hrvatske postao je Meka pesnika i teoretičara konkretne poezije zahvaljujući, između ostalog, svome časopisu Bit (za konkretnu poeziju, programiranu umetnost i kompjutersku estetiku, koji je od 1968. izdavala Galerija grada Zagreba), kao i podršci poznatih kritičara i umetnika. Ovoj opštoj jugoslovenskoj orijentaciji pripada i poznati srpski nadrealistički pesnik Oskar Davičo (rođ. 1909) koji je 1972. – zajedno sa slikarom Predragom Neškovićem – objavio knjigu vizuelne poezije (Strip-strop).
(Sl. 2 D. Aleksić, Dada tank, 1922, Beograd, 1978, str. 42-43)

Kako je ustanovio Zvonimir Mrkonjić2 kP naziva i „strukturalnom poezijom“ podrazumevajući pod tim vrstu teksta u kome dominira poetska funkcija jezika. Karakteristično za poetsku funkciju, to jest za jednu od šest mogućih runkcija, kako ih je odredio Roman Jakobson oslanjajući se na trofunkcionalni model Karla Bilera (Karl Bühler), jeste insistiranje na izrazu, na jezičkom medijumu u svim njegovim aspektima. Tada jezik stiče svest o „sopstvenoj vrednosti“ i „sopstvenoj moći“ (R. Jakobson, 1921), a „otežana forma“ konkretne poezije produžava vreme dekodiranja.

Adekvatna teorijska osnova za određivanje i analizu kP bila bi semiotika. To u prvom redu važi za veoma kompleksne znakovnoteorijske tvorevine pikturalne poezije – proizvod ikonizacije pisanoga jezika – koje karakterišu iskoračivanja prema likovnoj umetnosti; ali u principu, to važi i za svaku vrstu konkretne ili vizuelne poezije, pošto ovde dolaze u prvi plan same znakovne funkcije (semiotički odnosi), i to na jedan iznenađujući i nov, donekle i iritirajući način, a često se i uobičajene znakovne relacije stavljaju van snage. Relevantna je, pre svega, trijadna podela sprovedena na osnovu mogućeg odnosa znaka prema predmetu ili stanju stvari, dakle semantička dimenzija. Čarls Moris (Charles Morris) ovde razlikuje:

– indeks koji pokazuje (npr. trag stopala),

– ikonički znak koji preslikava (fotografija, zvezdana karta itd.),

– simbol koji označava (reči, hemijski ili fizički simboli itd.).

Kod jezičkih znakova u konvencionalnoj upotrebi dominira arbitrarna simbolička funkcija, koja počiva na određenoj pretpostavci (glasovni odn. grafički jezički znak za označeno = designat). Kod kP granica prema ikoničkoj funkciji svesno se prekoračuje: tu dolazi do interferencije dva koda, do preklapanja dva sistema,

– simboličko-označavajućeg i

– ikoničko-slikovnog sistema.

Značenje jedne konstelacije, njene semantike, ne razvija se više kao tekst koji sseldi gramatička pravila, već pre kao vizuelni verbalni spoj koji je strukturiran površinski umesto linearno. „Idealna konkretna pesma“, kako je istakao Maks Benze (Max Bense), „svoje značenje na radikalan način ugrađuje u vizuelno. U tom smislu

č e t i r i ili promena

Tima (Timm Ulrich) u stvari već predstavljaju konkretan tekst... Ipak, u konkretnoj pesmi se ide za tim da se dosegnu oblici višeg reda i veće inovacije“.3

Konkretna poezija nije više okrenuta rečenici kao sklopu reči koji se potčinjava nekom gramatičkom pravilu, niti pak međurečeničkim odnosima (sintagmatska ravan), već prekida leksički kontinuitet u korist pojedinačnih reči: ovde dominira paradigmatska ravan. Ova orijentacija posmatra leksemu kao jezički znak (Z), koji se otkriva kroz značenjsku relaciju između izraza (I)* i sadržaja (S)** i upotrebljava u svim svojim potencijama.

Pored semantičkog sadržaja (=signifikat, designat, signifié, označeno), sada prodire u prvi plan do tada nezapaženi I-aspekt (signifikant, designator, signifiant, označujuće) znaka, i to ne samo svojom zvučnom dimenzijom, istaknutom još u tradicionalnoj lirici (up. retoričke figure kao što su aliteracija, asonanca, rime), već isto tako, čak ponekad isključivo, i svojom grafičkom dimenzijom, leksemom kao grafičkom slikom, telom reči, formom izraza. Podskupove skupa I čine fonetsko-auditivni (F)*** i grafičko-vizuelni (GR) aspekt lekseme-izraza.

Želela bih sada da ove semiotičke odnose pokažem na srpskim primerima vizuelne poezije od baroka do naših dana.

Nastavljajući tradiciju aleksandrijskih tehnopaignija i figuralnih pesama rimskog carskog doba, srpske barokne pesme počinju da se pojavljuju kao zasebne grafičke jedinice, ukrašene ornamentima i gravirama, a takođe se, izdvojene, sreću i u panegričkim spisima ili kao slikovni tekstovi ispod bakroreza. Tako je STEMATOGRAFIJA Hristofera Žefarovića (1741) u osnovi zbirka stihova. Ovde se – u vidu posvetne pesme srpskom patrijarhu Arseniju IV – javlja i prvi magični kvadrat, koji predstavlja adresatovo ime ARSENIJE ČETVRTIJ; počinjući od centra, naime od inicijala A, ono se čita u četiri pravca. Postupak kombinovanja slovnog i ikoničkog koda sreće se još sredinom sedamnaestog veka, na primer, u zbirci epigrama i stihovane amblematike, koja se pripisuje Gavrilu Trojičaninu: to su kupleti raspoređeni u slovne trake tako da se obrazuju crtež (na primer sliku puža, kapije i sl.) ili neko komplikovano „pismo“.4


(Sl. 3: Z. Orfelin: Magični kvadrat. U: Milorad Pavić, Istorija srpske književnosti baroknog doba, Beograd, 1970, str. 168.)

U 18. veku grafičke eksperimentalne forme primenjivao je pre svega Zaharije Orfelin, na primer, u svečano iluminisanom posvetnom spisu Malovažnoe privjetstvije upućenom Mojseju Putniku, koji je Orfelin svome pokrovitelju predao povodom Putnikovog ustoličenja za bačkog episkopa 1757. Ispod portreta Marije Terezije, cara Franje i novog episkopa Mojseja ovaj spis-čestitka počinje jednim velikim kvadratnim centriranim lavirintom u obliku ukrštenice, jednim magičnim kvadratom (sl. 3) u kome se u sva četiri pravca polazeći od središta gde je smešten inicijal M (nalevo čak u vidu slova izvrnutih poput odraza u ogledalu) može pročitati: „Mojseju plemenitom fon Putnik episkopu bačkomu mnogaja leta“. Pragmatički gledano, tu se radi o želji grafički uobličenoj u formu magičnog kvadrata, koja stiče religijski smisao utoliko što se gotovo beskonačno opetovana struktura kocke svojom retorikom zasnovanom na ponavljanju približava hrišćanskoj molitvi.5 Na još složeniji anagramski način čestitka se završava pozdravnom himnom, koja je cela ispisana uobliku dugog verižnog prepleta, tako da se knjiga prilikom čitanja mora stalno okretati. Šara od reči u vidu lavirinta daje panegirički tekst smešten na jednom plaštu koji drže četiri anđela, a u središtu ove šare nacrtano je srce (sl. 4).(Sl. 4: Z. Orfelin: Simo, simo, liki... U: M. Pavić, Istorija, str. 204.)

Tako je ovde, slično končetističkim sklonostima izraženim u baroknim propovedima Gavrila Venclovića, čovečiji krvotok ikonički predstavljen kao grafička metafora za pesmu: kroz stihove koji se kao krvni sudovi po čovekovom telu šire i prepliću kroz organizam pesme struji ka njenom srcu pesnikova radost. (Leksema serdce se, inače, ponavlja u tekstu tri puta, a reč radost, kao prvenstveni nosilac značenja, javlja se čak dvadeset četiri puta.) Sličan grafički i pragmatički efekat postiže Orfelin i jednim verižno-arabeskno prepletenim posvetnim tekstom svoga spisa-čestitke koji se širi u obliku dva lista deteline s lozicom. Listovi izrastaju iz lopte koja predstavlja zemljinu kuglu. Traka teksta ne samo da anagramski krije adresatovo ime, već i potpis samoga autora, a oblik crteža (trolisnih listova deteline simbolizuje Svetu Trojicu (detelina uopšte znači život i sreću), dok se udvajanjem simbolizuje oblik spasonosnog pravoslavnog krsta.

U poređenju s ovim carmina figurata, konstelacije i piktogrami koji – nadovezujući se na barokne i avangardne tradicije – prodiru u Jugoslaviju krajem pedesetih godina 20. veka svojim profanim izrazom deluju desakralizovano. Ono što je u njima svakako još uvek prisutno jeste (sada sekularizovano) verovanje u magiju reči, slova, a njihova desakralizovanost nadomešta se inovativnim naglašavanjem ludističkog momenta, kao i šaljivo-ironičnom i provokativnom dimenzijom. Tako su, na primer, u vizuelnim konstelacijama VODOPAD, STEPENIŠTE i POSKOČITI M. Todorovića semantički sadržaji reči ludistički ikonizovani putem piktograma, a u značajnom srcolikom ideogramu VOLEO SAM (sl. 5) „ispričana“ je čak, tj. vizuelizovana – upotrebom homonima SAM, koji s jedne strane ima funkciju kopule „ja imam/sam“, a s druge strane na završetku konstelacije označava pridev muškog roda „sam“ – jedna nesrećna ljubavna istorija koja se završava samoćom.


(Sl. 5: M. Todorović, „Voleo sam“. U: Stepenište, Beograd, 1971.)

U slučaju podgrupa vizuelne poezije kakve su piktogram i ideogram ne radi se, kako se inače često govori, o „tautologiji“, već o jednoj sinhronoj grafemskoj „materijalizaciji“ I i S jezičkog (=simboličkog) znaka. Odnos ova dva skupa formalno-logički može se predstaviti kroz jednačinu Z = A U I.(Sl. 6: Ž. Rošulj, Sex U: Dometi 5 (1978).)

Žarko Rošulj, koji se u konstelaciji SEX, upotrebivši barokni simbol peščanog sata kao oličenja ispraznosti (sl. 6), latio jedne aktuelne teme (naime, posledice eksplozije priraštaja stanovništva) i predstavio je verbalno-ikoničkim dvokodnim postupkom, u konstelaciji SIGNALIZAM ideografski je vizuelizovao semantički sadržaj ovoga izraza: Dinamizovanjem Igr, naime, efekta rastuće i opadajuće slovne veličine izraza SIGNALIZAM, 17-struko serijski raspoređenog, postiže se jedno optičko kretanje napred-nazad, uz upadljivo isticanje najvećeg Igr. U stvari, ovde je reč o signalnoj funkciji na kojoj, u principu, počiva svaka svetleća reklama. Ova vrsta reduplikacije takođe se često primenjuje kod pisanih reklamnih letaka. Pritom – kao na primer kod reklame za SCHWEPPES – važnu ulogu igra i akustički kod (If): Broj i raspored (S) – foneme treba da onomatopejski odrazi šumeći zvuk hvaljenog pića i da time psihološki izazove reakciju žeđi.

(Sl 7 Žarko Rošul, Signalizam, U: DOMETI 5, 1978)

Kod Todorovića se, na primer, primenjuje ovaj postupak gomilanja akustičko-grafičkog i ikoničko-predmetnog koda, uz različito semantizovanje iterativno upotrebljene foneme/grafeme u konstelaciji HLADNO i VOLIM, pri čemu u slučaju HLADNO reduplikacija foneme – d, funkcioniše kao onomatopejsko podražavanje cvokotanja zuba, a u slučaju VOLIM iteracija labijalne foneme se ostvaruje kao ponavljanje glasa –m, kojim se izražava osećanje prijatnosti ili ukusnosti nečeg.(Sl 8 M. Todorović, Volim i Hladno, u: STEPENIŠTE, Beograd, 1971)

Odstupanja i zaokreti ka slikovnoj umetnosti na račun sadržinske strane jezika mogu se zapaziti kod jedne grupe jugoslovenskih predstavnika kP koje bih nazvala asemantičarima. Oni uvode desemantizaciju, oslobađanje lekseme od semantike, što kod Biljane Tomić, na primer, dovodi do predstavljanja čisto tipografske slike. Očigledna je njihova bliskost s nemimetičkim slikarstvom i grafikom, lišenim predmetnosti, koji se nalaze na liniji postavangarde op-art-a, umetnosti pisanja na mašini i kompjuterske umetnosti. Odstranjivanje semantičkog sadržaja (S = prazan skup) uz istovremeno naglašavanje grafičkog izraza znaka formalno se može ovako odrediti: Z = Igr ↔Æ , to jest tako da nosilac znaka postaje designat (a nakraju i denotat) znaka: Igr = S.

Kod ove vrste grafičkih konstelacija, koje nastavljaju jednu, kod kubista i konstruktivista već ispoljenu, tendendiju ka predmetnoj upotrebi glasovnih znakova bez obzira na njihovo značenje, pažnja posmatrača usmerava se na samo telo izraza, obrise slovnog znaka koji se stavljanjem u slobodan, naizgled asintaktički položaj dezautomatizuje i time osposobljava za novo sagledavanje. Izvesnim optičkim efektima, kao što su na primer zebraste pruge upotrebljene kao pozadina beloga kruga u čijoj se sredini nalazi jedno pojačano crno a u konstelaciji Marine Abramović, još jače se ističe izolovanje pojedinačne foneme ili grafeme. Time se tematizuje čak i sama arbitrarnost datih znakova.

(Sl. 9: M. Abramović: A. U: Signal no. 1 (1970).)

Postupak izdvajanja slova i destrukcije teksta i reči dobija nov kvalitet kada se grafički znakovi prenesu u drugi, njima strani kontekst – npr. u neki predeo, na liticu, na kameno tle (up. aranžman Slavka Matkovića), čime se ističe opozicija

priroda: kultura

prirodno: arbitrarno, znakovno.

Izolovani slovni znaci u poetskoj tvorevini Bogdanke Poznanović SIGNALNE VATRE (sl. 10), na primer, stavljeni na kamenu liticu, nagoreli sleva nadesno i tako fotografisani, predstavljaju vizuelnu montažu koja „istavlja“ više interferentnih kodova (grafički, scenski, ikonički1, ikonički 2) i uspostavlja određene sprege između njih: kodovi, naime, utiču jedan na drugi tako što mimetički kod (ikonički1) grafičke znake (koji, osim toga, vizuelno prikazuju svoje leksičko značenje: nagorela slova lekseme „vatra“ = ikonički 2) pretvara u neku vrstu skulpture u nadrealnom pejzažu, oduzimajući im njihov prvobitni semantički sadržaj ili glasovnu vrednost. Obrnuti postupak je daleko manje izražen zato što su slovni znaci fragmentarizovani i izolovani, a time i jako desemantizovani, to jest oni nemaju dovoljno snage da ostvare verbalizaciju pejzaža. Optički markirana nagorelost grafema u izvesnoj meri vizuelno ostvaruje osnovni princip asemantičke kP: destrukciju, odn. odsustvo konstituisanja većih jedinica koje su nosioci značenja.(Sl. 10: B. Poznanović: Signalne vatre. U: Delo XXI/3 (1975).)

Pandan asemantičkoj vizuelnoj poeziji predstavlja eksplicitno fonetska poezija (fP): Ona se usredsređuje na akustičke pojave i događaje, na fonemske sekvence, pri čemu se mora reći da čista zvučna poezija nije tipična za jugoslovensku kP. Kao jedan od primera za koji bi se moglo reći da se nadovezuje na zvučne eksperimente srpskog nadrealiste Vuča pomenućemo višedelnu fonemsku konstelaciju Ivana Rogić-Nehajeva Z-VUCI. 6 Jochen Adler/Ulrich Ernst, Text als Figur, Weinheim, 1987, str. 170.U njoj su predstavljene zvučne kombinacije neuobičajene za srpskohrvatski jezik (s pojedinim nejasnim zvučnim asocijacijama na poznate lekseme, npr. ksusel, što podseća na „karusel“), a cela je izvedena u vidu simetričnog grafičkog poretka, dakle formalizovano: Z = If, gr ↔Æ .

Češće se, svakako, sreću konstelacije u kojima akustički i optički (ikonički i grafički) elementi ulaze u simbiozu, kodnu integraciju, na primer kod Slavka Matkovića. U konstelaciji NOVI STRIP NO. 11, koja potiče iz sedamdesetih godina, komičkim postupkom stripa, u diptihu, ocrtana je generacija koka-kole, svemirskog prostora i atomskih bombi: Dok su u levom delu, u pojedinačnim slikama, tipični elementi toga sveta vizuelno raspoređeni jedan do drugog (akustičko je ovde verbalizovano: BENG-BENG-BENG, PLOC), na konstelaciji – grafemskoj slici u desnom delu (gde je očigledno prikazana jedna naoružana Vijetnamka s malim detetom, zbunjujuće nezaštićena, kako vozi bicikl pod kišom bombi) šištanje i potmula tutnjava letećih projektila (što je predstavljeno grafemama u obliku bombe: V odn. A) nagovešteni su fonemskim nizovima ssss i uuuuu (A i U zajedno daju žaloban zvuk Au; U-s-A uobličava se u njihovog proizvođača, tj. USA itd.). Ovde se, nesumnjivo, već zašlo na teren efektnog, agitujućeg političkog plakata.


Vizuelna poezija, kako smo je ovde ocrtali, mada nije više onako senzacionalna, provokativna, kakva je bila 60-ih i 70-ih godina, ipak nije već zrela za muzej. Istina je da se, s jedne strane, niz autora okrenuo drugačijim, mada srodnim umetničkim pravcima i aktivnostima (na primer Zoran Popović land art-u i conceptual-art-u, Marina Abramović akustičkom ambijentu i multimedijalnim konstrukcijama, Vladan Radovanović verbalno-vizuelnom beleženju snova, Ž. Rošulj dečijoj poeziji, Biljana Tomić video-art-u), a da je s druge strane reklama apsorbovala osnovne tehnike kP. Činjenica je, isto tako, da kP u Srbiji i drugim krajevima nekadašnje Jugoslavije postoji i sad, kao što je postojala pre, i da se može zapaziti da ona nastavlja da traje u promenljivim oblicima koji sami sebe transformišu.(Sl. 11: S. Matković: Novi strip no. 11. U: Dometi 5 (1978).)


(Objavljeno u Internacionalnoj reviji SIGNAL No. 25-26-27, Beograd, 2003)

1 Vidi: Miroljub Todorović: Pesnička avangarda. U: Delo XXI/3 (1975), str. 467–669. Jochen Adler/Ulrich Ernst, Text als Figur, Weinheim, 1987. Miroljub Todorović, Ponovo uzjahujem Rosinanta, Zemun, 1987. Julian Kornhauser: Sygnalizm – propozycja sebrskiej poezji eksperimentalnej, Krakov, 1981. Živan Živković, Orbite signalizma, Beograd, 1985. Vladan Radovanović, Vokovisuel, Beograd, 1987. Up. i moju studiju: Sprachexperimente. Zur konkreten Poesie in Jugoslavien. U: Festschrift für Nikola R. Pribić. Neuried, 1983, str. 29–76. 1983, str. 29–76.

2 Zvonimir Mrkonjić, Suvremeno hrvatsko pjesništvo, Razdioba, Zagreb, 1971, str. 10.

3 Max Bense, Einfuhrung in die informationstheoretische Ästhetik, Reinbek, 1969, str. 130.

4 Za ovo i ono što sledi up.: Milorad Pavić: Istorija srpske književnosti baroknog doba (XVII i XVIII vek), Beograd, 1970.

5 Jochen Adler/Ulrich Ernst, Text als Figur, Weinheim, 1987, str. 170.

6 Jochen Adler/Ulrich Ernst, Text als Figur, Weinheim, 1987, str. 170.

S nemačkog prevela Anđelka Elijana Grujić


* U orig. A prema „Ausdruck“ – prim. prev.

** U orig. I prema „Inhalt“ – prim. prev.

*** U orig. PH prema „phonetisch – prim. prev.


No comments:

Post a Comment